Czy wymagane jest pozwolenie na budowę przy montażu paneli fotowoltaicznych

Na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych pozwalających pozyskiwać prąd ze słońca decyduje się coraz więcej osób. Powodami są rosnące ceny prądu, chęć obniżenia rachunków za nie w gospodarstwach domowych i firmach, a także obniżające się znacząco w ciągu ostatnich lat ceny części instalacji fotowoltaicznej. Nie do przecenienia jest również ekologiczny aspekt związany z produkowaniem energii elektrycznej w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Wiele osób rozważających inwestycję w instalację fotowoltaiczną zastanawia się, czy przy jej montażu wymagane jest pozyskanie pozwolenia na budowę. Przybliżamy więc szczegóły tej kwestii, które warto znać.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę przy montażu paneli fotowoltaicznych?

W większości przypadków montaż instalacji fotowoltaicznych nie wymaga pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332), jeśli ich moc nie przekracza 40 kW. Nie ma przy tym znaczenia, czy panele fotowoltaiczne będą zainstalowane na dachu lub elewacji budynku bądź będą obiektem wolnostojącym na niezacienionym terenie. W przypadku większości domów jednorodzinnych instalacja fotowoltaiczna, która pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na prąd nie przekracza mocy 10 kW.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę przy montażu paneli fotowoltaicznych?

Od powyższej zasady istnieją oczywiście wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy montowania na obiektach budowlanych instalacji fotowoltaicznej, której wysokość przekracza 3 metry. W takim przypadku konieczne będzie dokonanie zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej, aby prace mogły zostać przeprowadzone legalnie.

Pozwolenie na budowę konieczne jest również w przypadku, jeśli zamontowanie paneli fotowoltaicznych będzie wymagało ingerencji w obiekt budowlany. W takiej sytuacji może to bowiem być potraktowane jako rozbudowanie bądź nadbudowanie obiektu budowlanego.

Uzyskanie pozwolenia na montaż paneli fotowoltaicznych wymagane jest także w przypadku instalowania ich na obiektach znajdujących się na obszarze Natura 2000 bądź na innym terenie, gdzie musi zostać wykonana ocena ich oddziaływania na środowisko naturalne. Mówi o tym art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016. 1936). Zgłoszenia mogą wymagać również prace nad montażem paneli fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli zaś mają zostać zainstalowane na obiektach wpisanych do rejestrów zabytków, poza uzyskaniem pozwolenia na budowę, konieczne jest również wcześniejsze zdobycie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, które wydaje on na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here